fbpx
Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!

Op De-Marktmeester.nl vindt u informatie over en kunt u reserveren voor het evenement van uw keuze van diverse organisatoren.

Lees voordat u zich inschrijft voor onze markten eerst onze Algemene Voorwaarden door. Dit kan veel onduidelijkheden achteraf voorkomen. Bij voorbaat dank.

 


 

Algemene Voorwaarden voor deelname aan door De Marktmeester georganiseerde markten en braderieën.

 1. Deze voorwaarden, verder te noemen "de voorwaarden" liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de Inschrijver / deelnemer, standplaatshouder verder te noemen' en De Marktmeester, bij deelname van standplaatshouder aan markten en braderieën welke door De Marktmeester georganiseerd worden.
 2. De Marktmeester zal zorg dragen dat iedere standplaatshouder bij de eerste bevestiging / mailing voor deelname aan een markt van braderie, gerekend vanaf 1 januari 2010, deze voorwaarden toegezonden krijgt. Zij zullen dan van toepassing zijn op alle markten en braderieën, georganiseerd door De Marktmeester waaraan de standplaatshouder deelneemt.
 3. Indien met twee of meer standplaatshouders gezamenlijk een overeenkomst wordt afgesloten, zijn deze ieder hoofdelijk, onder toepassing van de voorwaarden, aansprakelijk voor de gevolgen van de gesloten overeenkomst.
 4. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst, binden De Marktmeester alleen dan indien hij deze afwijkingen van veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.
 5. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.
 6. Aan eventuele afwijkingen van de overeengekomen voorwaarden kan de standplaatshouder geen recht voor toekomende transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.
 7. De voorwaarden blijven dan ook bindend indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zijn.
 8. In het geval de standplaatshouder zonder opgaaf van deugdelijke reden op een bepaalde markt of braderie niet komt opdagen, vervallen automatisch alle reserveringen voor andere markten van braderieën zonder dat de Marktmeester de standplaatshouder hiervan in kennis hoeft te stellen.
 9. In geval van overmacht heeft De Marktmeester de keuze de uitvoering van de overeenkomst voor een bepaalde markt of braderie op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken. Behoudens om reden van rampen, dient De Marktmeester de standplaatshouder minimaal 14 dagen van te voren in kennis te stellen van het vervallen of het opschorten van een bepaalde markt of braderie.
 10. Indien het evenement in het geval bedoeld als onder artikel 9 niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van De Marktmeester geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten, dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de door de standplaatshouder eventueel reeds betaalde bedragen.
 11. Betaling geschiedt uitsluitend zoals aangegeven door de opdrachtgever van De Marktmeester. Dit kan zijn d.m.v. een betaling via Ideal (gratis) of het overschrijven via bank(giro)rekening (hiervoor geldt een toeslag van € 1,00 per markt).
 12. Voor alle contante betalingen op de markt of braderie geldt een toeslag van € 5,00 aan administratiekosten per keer.
 13. Indien de standplaatshouder een overeenkomst wenst te annuleren, is hij, afhankelijk van het moment van annulering, gehouden tot betaling van de volgende bedragen ter dekking van kosten en / of winstderving van De Marktmeester.

  1. Vanaf 21 dagen voor aanvang van het evenement: 50% van de overeengekomen prijs.
  2. Korter dan 14 dagen voor aanvang van het evenement: de volledige overeengekomen prijs.
 14. Indien standplaatshouder voor annulering al meer betaald mocht hebben dan het uiteindelijke verschuldigde bedrag, dan zal De Marktmeester het eventueel teveel betaalde bedrag binnen 7 dagen na annulering terugstorten.
 15. In geval de betaling niet d.m.v.  iDeal-betaling of overboeking voor de markt of braderie is bijgeschreven, kan De Marktmeester zonder nadere ingebrekestelling het recht van standplaatshouder op een standplaats laten vervallen. De verplichting tot betaling door standplaatshouder blijft in dat geval echter volledig van kracht.
 16. Bij niet tijdige betaling is De Marktmeester gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde percentage vanaf 7 dagen voor de markt of braderie waaraan de standplaatshouder zou deelnemen.
 17. Voorts dienen door standplaatshouder bij niet tijdige betaling aan de Marktmeester vergoed te worden de eventuele incassokosten welke minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 50,00. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de Marktmeester voor de invordering hulp van derden heeft moeten inroepen.
 18. Indien de standplaatshouder met betaling in gebreke is gebleven heeft De Marktmeester het recht om de overige door de standplaatshouder geboekte reserveringen te annuleren zonder dat daaruit enige verplichting van De Marktmeester voortvloeit.
 19. Standplaatshouder vrijwaart De Marktmeester voor alle schade welke zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door standhouder geleverde goederen of diensten op de door De Marktmeester georganiseerde markt of braderie.
 20. Standplaatshouder mag op de markt of braderie alleen die goederen verkopen waarvan melding is gemaakt op het inschrijfformulier / opdrachtbevestiging. De Marktmeester heeft het recht de verkoop van andere goederen door standplaatshouder te ontzeggen.
 21. Standplaatshouder is verplicht zich te houden aan het aantal meters dat is aangevraagd via het inschrijfformulier dan wel wordt vermeld in de opdrachtbevestiging.
 22. Plaating van de kraam, verkoopwagen van handelswaar geschied uitsluitend op de plaats welke door De Marktmeester aan de standplaatshouder is toegewezen.
 23. Het onderling ruilen van standplaatsen is niet toegestaan.
 24. Door de plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar mogen geen ingangen tot panden van derden worden geblokkeerd, tenzij deze derde toestemming hiervoor heeft verleend. Bij de indeling van de standplaatsen is rekening gehouden met ruimte welke de standplaatshouder vrij dient te houden.
 25. Door de plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar mag geen doorgaande routes voor hulpdiensten Zoals politie, brandweer of ambulance worden geblokkeerd. Informatie omtrent deze aanrijdroutes kan de standplaatshouder verkrijgen bij De Marktmeester.
 26. Aanwijzingen van De Marktmeester of van door De Marktmeester aangestelde mensen dienen ten allen tijden worden opgevolgd.
 27. Standplaatshouder is tijdens het evenement verantwoordelijk voor gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat teruggeven.
 28. Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.
 29. Indien standplaatshouders van stroom gebruik maken, moeten zij de kabels, welke over gangpaden e.d. liggen, voorzien van matten. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standplaatshouder.
 30. Indien standplaatshouder voor stroomvoorziening gebruik wenst te maken van een eigen agregaat is dit uitsluitend toegestaan na toestemming van De Marktmeester. Uitsluitend zogenaamde 'fluister-agregaten' komen voor toestemming in aanmerking.
 31. Attracties dienen de jaarlijkse keuringen te hebben ondergaan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standplaatshouder.
 32. Standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor het bezemschoon achterlaten van de standplaats. Het achterlaten van niet verkochte goederen of van afval is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen. Bij constatering van bovengenoemde feiten zal voor de afvoer van deze zaken kosten à € 35,00 aan de standplaatshouder alsnog in rekening worden gebracht.
 33. Eventuele voertuigen van standplaatshouder dienen op een daartoe door iemand van De Marktmeester aangewezen parkeerplaats buiten het markt-of braderieterrein te worden geplaatst. Wanneer er in voorkomende gevallen voldoende ruimte achter de kraam / standplaats mocht zijn, dan mag hier uitsluitend geparkeerd worden na toestemming van De Marktmeester.
 34. In geval van een geschil tussen standplaatshouders onderling met betrekking tot het evenement, heeft De Marktmeester het recht om een voor ieder bindende beslissing te nemen. Indien een standplaatshouder zich niet bij de genomen beslissing wenst neer te leggen, heeft De Marktmeester het recht om deze standplaatshouder van het evenement te weren dan wel te (doen) verwijderen.
 35. Tevens houdt De Marktmeester zich het recht voor het ten gehore brengen van muziek te verbieden dan wel de sterkte van het geluid te matigen, wanneer er naar zijn mening hinder of overlast voor bezoekers, omwonenden of andere standplaatshouders mocht ontstaan.
 36. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden berecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij in de gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van De Marktmeester voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.
 37. Op een met De Marktmeester gesloten overeenkomst is uitsluitend nederlands recht van toepassing.

Zwolle, september 2014

 

­